top of page

Privacy verklaring | AVG - GDPR

Door uw gegevens aan ons te bezorgen,  geeft u Kelnic BVBA (commerciële naam Fietsen de leemhoek), met maatschappelijke zetel Heirbaan 3, 3650 Dilsen-Stokkem en met ondernemingsnummer BE0449436632 de uitdrukkelijke toestemming tot het verwerken van uw persoonsgegevens.

Wij wensen de volgende van uw persoonsgegevens te verwerken:

naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum (in het geval er een bijkomende verzekering afgesloten wordt).

Onder verwerken dient U te verstaan: verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken d.m.v. doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren, combineren, afschermen, wissen of vernietigen van de voornoemde persoonsgegevens.

Deze gegevens zullen door ons worden bewaard voor een periode waarbinnen de gegevens dienstig en relevant zijn voor onze onderneming en het doel van de bewaring. Persoonsgegevens voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding).

Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt, voor klantenbeheer op basis van de contractuele relatie als gevolg van uw bestelling/aankoop (klantenadministratie, opvolgen van bestellingen, herstellingen, leveringen, facturatie en in functie van ons automatische spaarpuntensysteem) en verder met als doel: marketing, aanbiedingen, kennisgeving van eventuele nieuwe diensten en nieuwsbrieven. Dit alles is ingegeven vanuit ons eigen belang om te ondernemen, doch meer dan nuttig voor U om op de hoogte te blijven van onze acties  en diensten.​

Wij delen U mee dat het niet meedelen van de gevraagde persoonsgegevens er toe kan leiden dat wij U bepaalde voordelen en/of informatie en/of contractuele voordelen niet kunnen verlenen.

 

Wij dienen U er attent op te maken dat Uw persoonsgegevens door ons aan derde instanties kunnen worden meegedeeld in het kader van een aan ons navolgende verleende opdracht en in uitvoering van een wettelijke plicht. Kelnic BVBA garandeert dat deze ontvangers de nodige technische en organisatorische maatregelen zullen nemen ter bescherming van de persoonsgegevens. U kan ons steeds raadplegen hierover en wij zullen U alsdan meedelen bij welke instantie Uw gegevens zich bevinden.

Indien u niet wil dat wij uw gegevens verwerken, volstaat het ons dat mee te delen op (mailadres), zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan. Via dat adres kan u ook altijd vragen welke gegevens wij over u verwerken en ze laten verbeteren of laten wissen (dit laatste voor zover als mogelijk in het kader van een verleende opdracht/geplaatste bestelling en de wet). 

Indien Uw aan ons overgedragen gegevens niet juist zouden zijn en U vraagt om correctie, kan U steeds, binnen de mate van het mogelijke, vragen dat de verwerking van de gegevens wordt beperkt.

Alle diensten die in het kader van de aan U door de Algemene Verordening Gegevensverwerking verleende rechten worden uitgevoerd, zijn, binnen de mate van het redelijke, kosteloos.

Als u het niet eens bent met de manier waarop wij uw gegevens verwerken, kan u zich wenden tot de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel, via e-mail te bereiken op het commission@privacycommission.be).

bottom of page